tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Wolontariat

Katarzyna Dzwonowska
Anna Jabłonowska
Anna Chmiel

KOORDYNATORZY

Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Koło Wolontariatu w naszej szkole rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2006/2007. Każdego roku nasi młodzi wolontariusze upowszechniają w naszej szkole ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działamy na rzecz domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, schronisk dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych. Ponadto bierzemy udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Praca w Kole Wolontariatu uczy naszych uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności oraz wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję i empatię. Nasi wolontariusze mają również możliwość nauczenia się nie tylko zasad planowania i przygotowywania różnych akcji oraz pomagania potrzebującym, ale również  nauki dojrzałości.

Skład naszego Koła stale się zmienia. Każdego roku przystępują do niego nowi uczniowie z klas czwartych, angażując również swoich rodziców, którzy chętnie poświęcają swój czas, aby wspomóc naszych młodych wolontariuszy w ich działalności.

Każdego roku okazją do podsumowania działalności naszego Koła jest Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Tytuły „Wspaniałych” zdobyli nim: Magdalena Iskra (w roku szkolnym 2007/2008), Piotr Skibiński (w roku szkolnym 2012/12013) oraz Aleksander Zgliński (w roku szkolnym 2013/2014), który otrzymał również tytuł „Wolontariusza Roku” oraz Fundacji „Świat na tak”. Podczas uroczystości w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Andersena 2013/2014 nasze Koło otrzymało nagrodę w konkursie „Ośmiu wspaniałych”.

Wszelkie informacje na temat bieżących działań Koła można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły.

Anna Kawa i Aneta Dziedzic

Opiekunowie Koła Wolontariatu

W latach 2015-2017 działał w szkole wolontariat klas I-III  we współpracy z wolontariatem w klasach IV-VI. Opiekunowie wolontariatu klas I-III:

 • Gabriela Wójcik
 • Katarzyna Kozaczyńska
 • Kamila Szczepańska

Od roku szkolnego 2019/2020 koordynatorami Wolontariatu w SP321 są:

 • Katarzyna Dzwonowska
 • Anna Jabłonowska
 • Paulina Śliwka

Akcje charytatywne prowadzone w szkole

Udostępniamy uczniom link, w którym wypisane są zaplanowane akcje charytatywne.

Uczniów zainteresowanych pomocą przy wymienionych akcjach charytatywnych prosimy o kontakt z nauczycielem, który jest odpowiedzialny za daną akcję.

Tabela będzie aktualizowana podczas roku szkolnego.

Tabela z zaplanowanymi akcjami charytatywnymi [link]

Zasady uzyskiwania wpisu o wolontariacie na świadectwie szkolnym od roku szkolnego 2020/2021:

Aby uzyskać  wpis o wolontariacie na świadectwie w klasach 4-7, uczeń powinien przepracować 30 godz. w danym roku w szkole i/lub poza nią. 

Aby uzyskać wpis o wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły, uczeń powinien przepracować łącznie 90 godz. w formie wolontariatu w szkole i/lub poza nią. W dowolnych formach wolontariatu uczeń powinien uczestniczyć min. przez 3 lata po 30 godz. na drugim etapie edukacyjnym. Nie muszą to być kolejne lata z rzędu. 

Wychowawca gromadzi i przechowuje informację o udziale ucznia w wolontariacie w teczce wychowawcy przez kolejne lata aż do ukończenia przez ucznia klasy ósmej. Wpisów dokonuje się na wniosek ucznia lub nauczyciela – opiekuna wolontariatu. 

Nauczyciel lub specjalista podejmujący się organizacji działań wolontariackich na terenie szkoły lub poza nią z udziałem uczniów powinien poinformować koordynatora szkolnego wolontariatu o planowanej akcji, dokonując wpisu na liście udostępnionej przez Librus. Uczeń zostanie wyposażony na początku roku w książeczkę wolontariatu. Nauczyciele i inne osoby prowadzące daną formę wolontariatu po jej zakończeniu zobowiązani są dokonywać wpisów z informacją o liczbie przepracowanych godzin i potwierdzać to podpisem.  

Zaświadczenie o udziale w zewnętrznej formie wolontariatu może zostać wystawione m.in. przez: 

 • placówki edukacyjne (świetlice, przedszkola, Domy Dziecka, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, kluby sportowe)  
 • szpitale, hospicja
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) 
 • organizacje harcerskie 
 • parafie 
 • organy administracji publicznej 
 • domy kultury
 • schroniska dla zwierząt

W zaświadczeniu powinna znajdować się informacja o terminie wolontariatu, zakresie obowiązków wolontariusza i  liczbie przepracowanych godzin, pieczątka instytucji oraz podpis osoby zarządzającej instytucją lub osoby odpowiedzialnej za organizację wolontariatu w danej instytucji.

Sposób dokonywania wpisu na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej:

W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się (jeden wpis do wyboru):

Uczeń posiada osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w formie wolontariatu prowadzonego na terenie szkoły.

Uczeń posiada osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w formie wolontariatu w instytucji zewnętrznej / instytucjach zewnętrznych.

Uczeń posiada osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej  w formie wolontariatu prowadzonego na terenie szkoły oraz w instytucji zewnętrznej / instytucjach zewnętrznych.

1.  Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
2.  Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
3.  Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:
1. Świadczenie wykonywane musi być dobrowolne.
2. Osoba świadcząca pomoc nie może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej.

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników szkoły.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

1. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.
2. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Wolontariatu takie jak:
zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
zasada troski o los słabszych
zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

optymizm i chęć do działania
motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
odwaga, empatia i otwartość
odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość
kultura osobista
współdziałanie
tolerancja i akceptacja
prawo do słabości
dążenie do samodoskonalenia się.

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Wydarzenia - Wolontariat

Wielka Zbiórka Książek

Jak co roku rozpoczynamy Wielką Zbiórkę Książek dla Fundacji Zaczytani.org i zapraszamy wszystkich chętnych uczniów…

CZYTAJ DALEJ

Zbiórka kluczy dla kliniki "Budzik"

Serdecznie zachęcamy do udziału w Zbiórce kluczy dla Kliniki ,,Budzik".Jeśli macie w domu stare, niepotrzebne…

CZYTAJ DALEJ

Wolontariat - tabela z akcjami i zbiórkami charytatywnymi

Udostępniamy uczniom tabelę [link], w której wypisane są zaplanowane w tym roku akcje i zbiórki…

CZYTAJ DALEJ

Zbiórka darów dla schroniska w Szczytnie

Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce darów dla schroniska w Szczytnie. Dzięki Wam zwierzaki otrzymały…

CZYTAJ DALEJ

"OPATRUNEK na RATUNEK"

Zachęcamy do udziału w akcji “OPATRUNEK NA RATUNEK” dla dzieci w Afryce. W surowych warunkach…

CZYTAJ DALEJ

„Gorączka Złota PCK”, 2021

Zakończyliśmy dziewiątą edycję konkursu „Gorączka Złota PCK”, która została objęta patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego –…

CZYTAJ DALEJ

DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawianie posiłków
Skip to content