tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

Rada rodziców

Izabela Stępińska-Drygała

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny podkreśla strukturę i koncepcję wykonywania zdecentralizowanych zadań publicznych. Szkoła jest zatem samorządową jednostką organizacyjną, a jej dyrektor kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej. Stosownie do art. 10 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – za działalność szkoły (w tym za działalność wszystkich struktur wewnętrznych szkoły) – odpowiada organ prowadzący (samorząd/burmistrz). W kontekście tej uporządkowanej struktury hierarchicznej należy rozpatrywać kompetencje organów szkoły. Rada rodziców – jako jeden z nich – jest integralnym podmiotem szkoły, działającym ściśle w jej strukturze i w jej ramach. Zakres autonomii wynika z zadań i kompetencji powołanych ustawą.

Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

wkrótce

e-mail: rrsp321@wp.pl

poprzez dziennik Librus

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie
ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3
01-493 Warszawa

Składki na Radę Rodziców:
91 1020 1185 0000 4402 0261 7827
w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza

rozliczenie 2018-2019 [link]

budżet 2019-2020 [link]

DODATKOWE INFORMACJE:

Skip to content