tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Programy szkolne

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

CZAS TRWANIA: 1 października 2020 – 14 maja 2021
CEL: Wprowadzanie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie
ORGANIZATOR: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan, Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.

Autorami projektu są nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych w Inowrocławiu: w przedszkolu, szkole podstawowej i Młodzieżowym Domu Kultury. Koordynatorami projektu w szkole są Anna Chmiel i Katarzyna Dzwonowska.

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej dla szkół podstawowych:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  i etnicznej;
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. 
 4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki;

Nauczyciele realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2020 do 14 maja 2021, a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji. Zadania może wykonywać jedna grupa / oddział / klasa lub można je podzielić na kilka.

Projekt składa się z trzech modułów:

 • W krainie muz;
 • Piękno regionu;
 • Kocham, lubię, szanuję;

Do 14 maja 2021 r. należy zrealizować minimum 8 zadań z modułu I, 6 z modułu II oraz 6 z modułu III. Do 31 maja 2021 r. do organizatora projektu będzie wysłane sprawozdanie, w którym opisane będą  zrealizowane zadania oraz informacja o nauczycielach realizujących projekt.

Na bieżąco na specjalnie przygotowanej grupie na Facebooku uczestnicy mogą dzielić się relacjami z wykonanych zadań.

Skip to content