tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

Pomoc socjalna

Cel pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów został wprost określony w art. 90b ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma na celu ułatwienie dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia socjalne dla uczniów mogą mieć postać:
stypendium szkolnego,
zasiłku szkolnego.

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty pomoc socjalna dla uczniów może mieć formę:
rzeczową,
pieniężną.

Rada gminy obowiązana jest uchwalić regulamin udzielania uczniom, zamieszkałym na terenie gminy, pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W regulaminie powinny zostać uregulowane m. in. następujące kwestie:
1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności określonych w ustawie,
2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, słuchaczy i wychowanków,
3. tryb i sposób udzielania pomocy materialnej

 

Skip to content