tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszej szkole

Profil szkoły

Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową. Obecnie w szkole uczy się ponad 1000 uczniów w oddziałach I - VIII oraz w oddziałach przedszkolnych. Kadrę pedagogiczną tworzy ponad 100 nauczycieli.

Naszym celem jest szkoła:

EFEKTYWNA

sprawnie zarządzana, dająca absolwentowi rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwijająca zainteresowania i wspierająca indywidualny rozwój ucznia.

PRZYJAZNA

dla ucznia, rodzica i pracownika, przekazująca dobre wzorce osobowe, ucząca patriotyzmu, dbałości o własne zdrowie i środowisko, dostosowująca wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

BEZPIECZNA

tolerancyjna, bez przemocy, konsekwentnie przestrzegająca jednolitych zasad wychowawczych ustalonych we współpracy z rodzicami.

ZDROWA

Zadania i cele naszej szkoły

Zadaniem naszej szkoły  jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz zachęcanie do samorozwoju. Nasza szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci. Za najważniejszy cel kształcenia uznajemy dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, pobudzanie ciekawości uczniów oraz wyposażenie ich w taki zasób wiadomości czy kształtowanie umiejętności, które pozwolą w sposób bardziej dojrzały i  uporządkowany zrozumieć otaczający świat. Wspieramy swoich uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu ich dalszej drogi edukacyjnej. Kształcimy otwartą postawę wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za innych.Doskonalimy kompetencje, które pomogą dzieciom sprostać wyzwaniom XXI wieku i umożliwią im wszechstronny rozwój.
Tworzymy przestrzeń do tego, by każde dziecko miało szansę podzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami z innymi, by poczuło smak pierwszych sukcesów.

Szkolne konkursy

Nauka języków obcych

Ciekawe zajęcia dodatkowe

Wycieczki tematyczne

Koła sportowe i muzyczne

Spotkania z interesującymi ludźmi

Realizujemy podstawę programową

Realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Nasza szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

Do jej zadań należy w szczególności:

 1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny;
 3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka koniecznych do rozumienia świata, umiejętności rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z różnych źródeł informacji z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 4. wychowanie dzieci do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 5. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;
 6. poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 7. wyposażenie dziecka w umiejętności czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytu

Szkoła w liczbach

Jednostka Dane
Powierzchnia szkoły 11200m2
Liczba nauczycieli ponad 100
Liczba klas w obecnym roku szkolnym 47

Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej nr 321 we wrześniu 1984 roku. Była to pierwsza szkoła na Nowym Bemowie. Początkowo szkoła działała w jednym budynku. Ze względu na dużą liczbę uczniów (ok. 2000) lekcje prowadzono na trzy zmiany. Klasy równoległe oznaczano literami alfabetu od a do k i liczyły 40 osób. W tamtym czasie uczniowie nosili mundurki z naszytymi tarczami. Filię dla klas I-III oddano do użytku w 1991 r. dwa lata później między filią a budynkiem głównym utworzono boisko do siatkówki i koszykówki. W kolejnym roku szkoła zbudowana na Woli stała się placówką podległą nowo utworzonej dzielnicy Bemowo. Władze gminy w 1999 roku na skutek reformy oświatowej przekształciły szkołę podstawową z ośmioletniej w sześcioletnią.

od 2013 roku szkoła razem z przyległym przedszkolem wchodzi w skład Zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7. Dyrektorzy szkoły podstawowej nr 321 / Zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7:

 • Andrzej Marczak: 1.09.1984 – 31.08.2008
 • Włodzimierz Skarzyński: 1.09.2008 – 31.08.2013
 • Małgorzata Zarzycka: 1.09.2013 – 31.08.2014
 • Jolanta Kubalska: 1.09.2014 – grudzień 2015
 • Włodzimierz Skarzyński: styczeń 2016 – 31.08.2018
 • Iwona Idzikowska: 1.09.2018 – 31.08.2023
 • Agnieszka Ostasz: 1.09.2023 – obecnie

W początkach działalności placówka kilkukrotnie gościła nauczycieli oraz uczniów z zagranicy. Na przestrzeni lat istnienia szkoły odwiedziło ją wiele znanych osobistości, m. in. Aleksander Kwaśniewski, prymas Józef Glemp i kardynał Kazimierz Nycz. Wśród absolwentów SP 321 należy wymienić Małgorzatę Glinkę, Aleksandrę Skarżyńską, Cezarego Bartoszuka, Jarosława Dąbrowskiego. Po przeprowadzeniu reformy, od września 2017 roku szkoła ponownie jest ośmioletnią szkołą podstawową.

Zdjęcie z budowy naszej szkoły.

W dniu 21 maja 2015 roku odbyła się ważna dla całej społeczności szkolnej uroczystość obchodów 30-lecia powstania naszej placówki. Na uroczystość tę licznie przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, a także rodzice oraz delegacje uczniów z poszczególnych klas.

Symboliczny, głośny dźwięk dzwonka oznajmił rozpoczęcie jubileuszu, po czym Panie Wicedyrektor szkoły i przedszkola, Magdalena Lipińska i Katarzyna Kuhnke, serdecznie powitały wszystkich przybyłych. Przy dźwiękach werbli, zgodnie z ceremoniałem szkoły, wniesiono sztandar i uroczyście odśpiewano hymn narodowy.
Głos zabrała Pani Dyrektor ZSP nr 7 Jolanta Kubalska, która zaprezentowała historię placówki, osiągnięcia oraz zasługi jej kolejnych dyrektorów, długoletnich nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękowała wszystkim za wiele lat wspaniałej, wytężonej pracy. Zwróciła także uwagę na kolejne wyzwania dydaktyczno-wychowawcze stojące przed naszą szkołą. Obecni na uroczystości, pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy oraz absolwent szkoły Przewodniczący Rady Dzielnicy pan Jarosław Dąbrowski, w swoich wystąpieniach kolejno podziękowali wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w rozwój placówki. W związku z jubileuszem w imieniu pani Kurator Oświaty Doroty Sokołowskiej odczytany został okolicznościowy list z gratulacjami i życzeniami dla uczniów i nauczycieli. Część oficjalną uroczystości zakończyło złożenie przez Radę Rodziców kwiatów na ręce obecnych i byłych dyrektorów placówki, co było wyrazem wdzięczności za naukę i kształtowanie odpowiednich postaw uczniów. Pani Dyrektor wręczyła też statuetki pedagogom i pracownikom szkoły i przedszkola, którzy pracowali w nich od samego początku istnienia.

Na część artystyczną uroczystości złożył się spektakl pt. Oto my przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Wszystkich ujął za serce taniec żabek i piosenka w wykonaniu przedszkolaków z grupy VIII. Ogromne wrażenie zrobił też pokaz gimnastyczny zespołu akrobatyki sportowej oraz pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Zosi Matysiak z klasy IV wraz z partnerem. Uczniowie klas młodszych wystąpili z układem do piosenki Czerwonych Gitar, zaś dziewczynki z klas IV – V przygotowały inscenizację taneczną, co spotkało się z aplauzem całej publiczności. Wzruszający okazał się też występ dzieci z klasy integracyjnej, które zaprezentowały piosenkę W przyjaźni jest siła. Uczeń klasy Vb Paweł Księżak wyrecytował wiersz o naszej szkole autorstwa Julii Hynowskiej z klasy IVh.
Największe wrażenie na zakończenie uroczystości zrobił jednak występ Chóru Jubileuszowego, składający się z dyrekcji i nauczycieli. Wszyscy zaśpiewali refleksyjną piosenkę, której słowa stały się mottem jubileuszu Tyle było dni….. Piosenka ta w symboliczny sposób zamknęła obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 321 i Przedszkola nr 389 w Warszawie. Mamy nadzieję, że podobnie jak w piosence Marka Grechuty najlepsze i najważniejsze dni jeszcze przed nami.

zdjęcia: B. Sala, K. Dzwonowska, księża z parafii, firma fotograficzna

Galeria [link]

Nasza szkoła należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 i zajmuje duży teren w sercu Bemowa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3. Szkoła jest położona wśród zieleni, w spokojnym i bezpiecznym miejscu. Do dyspozycji uczniów są 4 boiska, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami do zabawy, ogródek.

Skip to content