tel.: 22 836 39 78
e-mail: zsp7@edu.um.warszawa.pl

O naszej szkole

Oddział integracyjny

Szkołą z oddziałami integracyjnymi jesteśmy od roku szkolnego 2011/2012. Wówczas została utworzona pierwsza grupa integracyjna, do której wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami zaczęły uczęszczać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W kolejnych latach powstały następne odziały integracyjne. Dzisiaj jest ich pięć na różnych poziomach klasowych.

W naszej szkole skupiamy się również na integracji społecznej, która odgrywa dużą rolę w codziennym życiu szkoły i każdej klasy. Staramy się wychowywać dzieci otwarte na świat i jego problemy. Wspólnie spędzamy spotkania wigilijne, wielkanocne, które odbywają się w klasach, zabawy karnawałowe, imprezy szkolne – Tydzień Zdrowego Jedzenia, Tydzień Chleba, wyjścia i wycieczki klasowe. Co roku organizujemy Tydzień Integracji, jest to wielka impreza integrująca nie tylko uczniów ale i rodziców i całe grono pedagogiczne.
Klasy integracyjne są częścią nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły – miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Kształtują wiarę we własne siły, umiejętność poszanowania własnej i cudzej godności. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym, dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptację odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

ROZWÓJ DZIECI

Integracja sprzyja bardziej wszechstronnemu rozwojowi dzieci, nie tylko niepełnosprawnych. Dostarcza wszystkim uczniom więcej różnorodnych doświadczeń społecznych, stymulując ich rozwój emocjonalno-społeczny. Stwarza lepsze warunki nauczania w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych metod i form.

TWÓRCZA INTEGRACJA

Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Każdego dnia dzieci uczą się wrażliwości i wzajemnej akceptacji, współpracy w grupie,

POTRZEBY EDUKACYJNE

– niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
– niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Prowadzimy następujące zajęcia dla uczniów: logopedyczne, rehabilitacyjne, Integracji Sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii ręki, rewalidacyjnych, terapeutycznych z psychologiem, dydaktyczno-wyrównawczych.

Wydarzenia z życia oddziału integracyjnego

Warsztaty teatralne w teatrze GO na Bemowie

15 maja 2019 r. klasa 3c uczestniczyła w warsztatach teatralnych realizowanych w teatrze GO na…

CZYTAJ DALEJ
Skip to content